Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Ondernemingsrecht

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat is er veranderd?

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR, in werking getreden. De regels omtrent bestuur en toezicht zoals die reeds gelden voor de naamloze vennootschap (NV) en besloten vennootschap (BV) worden via de WBTR nu ook geïntroduceerd voor de overige rechtsvormen, te weten de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken.

Lees meer...

Wetsontwerp Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Bij een turboliquidatie wordt de rechtspersoon op eigen initiatief ontbonden en valt het tijdstip van de ontbinding, als de rechtspersoon geen baten heeft, samen met de beëindiging van de rechtspersoon. Er vindt dus geen vereffening plaats. De regeling is neergelegd in artikel 2:19 lid 4 BW. Zijn er op het moment van ontbinding geen baten meer, dan houdt de vennootschap onmiddellijk op te bestaan. Het bestuur van de vennootschap doet hiervan opgaaf bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer...

Schulden verminderen

De meeste ondernemingen voldoen graag hun financiële verplichtingen. Het geeft zelfs een bevrijdend gevoel als je een (oude) schuld inlost. Toch worden niet alle schulden op tijd voldaan. Het niet voldoen van de schulden is van alle tijden, maar op dit moment zijn de problemen voor sommige ondernemingen extra bezwarend.

Lees meer...

Hoe komt u van uw medeaandeelhouder af?

Wellicht herkent u het wel: u wilt samen met iemand een onderneming starten en besluit hiervoor een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. U bent met z’n tweeën, dus u krijgt beiden 50% van de aandelen. Klinkt logisch, toch? Dit zal geen problemen opleveren, totdat er onderling discussies ontstaan en deze discussies dermate hoog oplopen dat u niet langer samen wilt ondernemen. U hebt beiden evenveel zeggenschap, u kunt elkaar niet ontslaan als bestuurder en overeenstemming over het overdragen van de aandelen wordt niet bereikt. En dan?

Lees meer...

Bent u een pseudo-UBO?

Als uitvloeisel van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (en in het Nederlands recht geïncorporeerd in o.m. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Handelsregisterwet) moeten vanaf 27 september 2020 alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer...

Procederen tegen crowdfunder blijkt voor investeerder ook géén goede investering!

Het is niet eenvoudig om een aantrekkelijk rendement te maken op vermogen. Bij banken krijg je weinig tot geen rente of moet je zelfs rente betalen. Om die reden proberen partijen met een overschot aan liquide middelen op andere manieren rendement te behalen. Een van die manieren is om je geld uit te lenen via crowdfunding. Bij crowdfunding leggen meerdere investeerders een bedrag bij elkaar om gezamenlijk een krediet te verstrekken. Door deel te nemen aan meerdere financieringen kan de investeerder zijn risico spreiden. De crowdfunder bemiddelt tussen vraag en aanbod en faciliteert de betalingen tussen kredietnemer en investeerders.  

Lees meer...

Een bankgarantie die niet mag worden ingeroepen

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van een bankgarantie. Als twee partijen een overeenkomst afsluiten met een aanzienlijk financieel belang, wordt vaak een bankgarantie verlangd. Zo is bijvoorbeeld de verkoper er zeker van dat hij wordt betaald als de koper de overeenkomst niet nakomt. De verkoper kan dan de bank verzoeken om tot betaling over te gaan onder de bankgarantie.

Lees meer...

Crisis? Bestuurdersaansprakelijkheid van een crisismanager

Een ondernemer stelt een crisismanager aan om hem te helpen zijn schulden op te lossen. Drie maanden daarna gaat de onderneming toch failliet. De curator vindt dat de crisismanager als bestuurder aansprakelijk is voor alle schulden (ruim € 300.000) die de onderneming achterlaat. Zeven jaren later krijgt de curator van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gelijk.

Lees meer...

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Al eerder schreven wij over de risico’s van een turboliquidatie en de vraag of een bestuurder onrechtmatig kan handelen tegenover schuldeisers van de vennootschap als de vennootschap wordt ontbonden en niet wordt vereffend, terwijl er wel schuldeisers onbetaald zijn gebleven. Het antwoord op deze vraag leest u hier. In deze blog wordt nadere aandacht besteed aan de mogelijkheid tot heropening van de vereffening en de mogelijkheid om een ontbonden vennootschap als failliet te laten verklaren.

Lees meer...

Risico’s van een turbo-liquidatie

Eerder attendeerden we hier op de risico’s van een turbo-liquidatie. Op 1 augustus 2018 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant die risico’s weer verder in kaart gebracht.

Lees meer...

Heeft uw partner meegetekend?

Om sommige zaken te regelen heb je toestemming nodig van je echtgenoot/echtgenote. Daarbij maakt het niet uit of je in gemeenschap van goederen gehuwd bent of niet. Als achteraf blijkt dat die toestemming niet is verleend, dan kan degene wiens toestemming niet is gegeven de vernietiging van die rechtshandeling inroepen.

Lees meer...

De voormalige bestuurder en niet afgedragen pensioenpremies

Een bedrijfstakpensioenfonds stelt de voormalige bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor de niet afgedragen pensioenpremies. In 2009 had de bestuurder betalingsonmacht gemeld aan het pensioenfonds. In 2010 heeft de vennootschap nog betalingen gedaan aan het pensioenfonds, maar in 2011 is zij gefailleerd. Op dat moment was de betreffende bestuurder niet meer in functie en had ook een aandelenoverdracht plaatsgevonden.

Lees meer...

Melden betalingsonmacht

Recentelijk heeft de Hoge Raad (4 maart 2016 ECLI:NL:HR:2016:350) uitgemaakt dat de bestuurder van een vennootschap

Lees meer...

Onpartijdigheid van de accountant

Beide echtelieden zijn aandeelhouder/bestuurder van een onderneming die bestaat uit een holding en enkele werkmaatschappijen. Het huwelijk komt in zwaar weer terecht en de huwelijksgoederengemeenschap moet gescheiden en gedeeld gaan worden.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.