Wij kijken verder dan de zaak

Ben ik aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mijn product?

Geplaatst:  19 oktober 2021

Leestijd:  6 minuten

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

 

DEEL I – productaansprakelijkheid

Vooropgesteld moet worden dat er allerlei grondslagen zijn om een ondernemer aansprakelijk te stellen voor zijn product. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op productaansprakelijkheid zoals door de wetgever is vastgelegd in de artikelen 6:185 BW e.v. Op grond van artikel 6:185 BW e.v. is iedere producent aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Om te kunnen bepalen of u aansprakelijk bent, gelden een aantal vereisten. Deze vereisten worden hierna kort besproken.

 

Schade

Voor vergoeding komt in aanmerking: 1) schade door de dood of lichamelijk letsel, of 2) schade die door een product is veroorzaakt aan andere zaken in de privésfeer. De door een ondernemer geleden schade valt in beginsel niet onder deze paragraaf. Het gaat om schade aan zaken in de privésfeer. Dit betekent ook dat de koopprijs van het product zelf niet als schade kan worden opgevoerd, daarvoor zijn andere regelingen in de wet opgenomen. Als ondernemer bent u op grond van specifiek dit wetsartikel louter aansprakelijk voor schade die is geleden door een consument, bestaande uit de dood of lichamelijk letsel, dan wel door schade die door het product is toegebracht aan andere zaken in de privésfeer.

De schade waarvoor de producent aansprakelijk is, dient minimaal € 500,00 te bedragen, dit wordt ook wel aangeduid als: ‘drempelschade’.

 

Vervaltermijn

Het recht op schadevergoeding vanwege productaansprakelijkheid vervalt door verloop van tien jaren nadat het product door de ondernemer in het verkeer is gebracht. Over de vraag wanneer een product in het verkeer is gebracht wordt vaak gediscussieerd. Over het algemeen kan worden aangenomen dat het gaat om het moment waarop het product uit het productieproces wordt gehaald en aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik of consumptie.

De Hoge Raad heeft in juli van dit jaar bovendien geoordeeld dat de vervaltermijn geldt voor het ‘eindproduct’ en niet voor de losse onderdelen apart. In de zaak die voorlag had een patiënt in september 2004 een heupprothese gekregen. Door de prothese waren de kobalt- en chroomwaarden in het bloed van de patiënt gestegen, waardoor hij schade leed. De prothese is vervolgens verwijderd. De patiënt stelde de producent van de heupprothese in mei 2014 aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. De producent stelde dat de prothese uit verschillende onderdelen bestond, waaronder de kop en de kom. De kom was op 7 augustus 2004 in het verkeer gebracht (datum ontvangst van de kom bij de importeur). De kop zou echter al op 12 februari 2004 in het verkeer zijn gebracht, waardoor het recht op schadevergoeding op 12 mei 2014 zou zijn komen te vervallen. Hier maakte Hoge Raad korte metten mee. Het ging in deze zaak om het eindproduct, te weten de kop en de kom tezamen. Voor de vervaltermijn werd derhalve uitgegaan van het in het verkeer brengen van beide onderdelen, te weten vanaf 7 augustus 2004. 

 

Producent

De producent is de fabrikant van het eindproduct, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert. Simpel gezegd wordt eenieder die een product uit het productieproces haalt en op de markt brengt, beschouwd als producent. Ook een importeur die een product op de Europese markt brengt, wordt beschouwd als producent. Let op, sinds de Brexit geldt dat dus ook voor het invoeren van producten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

 

Product

Een product is iedere roerende zaak, ook als het een bestanddeel is gaan vormen van een andere zaak.

 

Gebrek

Volgens de wet is een product gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, waarbij alle omstandigheden meespelen.

 

Samenvatting

Maakt of importeert u producten, dan kunt u gedurende tien jaar nadat het product in het verkeer is gebracht aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door het product bestaande uit de dood, lichamelijk letsel of schade aan een andere zaak in de privésfeer.

Los van voornoemde grondslag voor aansprakelijkheid zijn er tal van andere grondslagen, waardoor de beperkingen die in dit artikel zijn genoemd mogelijk niet gelden.

 

Advies

Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door een product dat door u is gemaakt of door u is verkocht (op welke grondslag dan ook)? Of wilt u advies over bescherming tegen bepaalde vormen van aansprakelijkheid? Neem dan contact met mij op om uw rechtspositie in kaart te brengen. U kunt mij bereiken via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar cevertse@boersadvocaten.nl. 


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen