Wij kijken verder dan de zaak

De Wet Arbeid en Zorg. Hoe zat het ook al weer met die verlofdagen?

Geplaatst:  28 juli 2023

Leestijd:  4 minuten

Bij herhaling komt in elk bedrijf de vraag terug: kan ik hiervoor vrij krijgen, wanneer ben ik verplicht verlof te verlenen, welk verlof wordt doorbetaald en welk niet. mr. J. Brouwer heeft een en ander voor u op een rijtje gezet.

 

De wet
Dit is de regeling in de wet. In veel CAO’s zijn afwijkende (en meestal ruimere) regelingen overeengekomen. U dient dus altijd tevens uw toepasselijke CAO er op na te kijken. In deze blog wordt slechts ingegaan op de wettelijke bepalingen. 

De indeling van de wet
De wet kent eigenlijk maar 6 artikelen:
Artikel 1 geeft alleen enkele definities
Artikel 2 is geschrapt
Artikel 3 gaat over zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 4 gaat over calamiteiten- en geboorteverlof
Artikel 5 gaat over zorgverlof
Artikel 6 gaat over ouderschapsverlof
 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Het zwangerschapsverlof gaat 6 weken voor de uitgerekende datum van bevalling in en het bevallingsverlof duurt tot 10 weken daarna. Gedurende deze periode bestaat geen recht op loon, maar recht op uitkering. De uitvoering van deze uitbetaling verloopt via het UWV.

Ook adoptieverlof is in deze wet geregeld: gedurende een periode van 26 weken na de opname van het geadopteerde kind kan 6 weken verlof worden opgenomen. Ook tijdens deze periode bestaat geen recht op loon, maar recht op uitkering.

Beide regeling zijn ook van toepassing voor sommige zelfstandigen (ZZP-ers, DGA’s). Laat dit goed nakijken, het is ingewikkelde materie.
 

Calamiteitenverlof (verzuimverlof) en geboorteverlof
Calamiteitenverlof geldt voor acute situaties (bevalling, overlijden, begraven, etc.). Het verlof duurt hooguit enkele uren of dagen. Het betreft volledig betaald verlof.
Hieronder valt ook arts-/ziekenhuisbezoek dat spoedeisend en onvoorzien was, of niet buiten werktijd om te plannen is.
Calamiteitenverlof geldt ook als de calamiteit (daaronder valt ook noodzakelijke verpleging van de 1e ziektedag van) de echtgenoot, de partner, het (pleeg-)kind, de ouder of broer/zus, de goede vriend(-in) of buur betreft.

Geboorteverlof heeft de partner van degene die bevallen is gedurende één week in een periode van 4 weken na de bevalling. Dit is verlof met behoud van loon. Daarna kan gedurende 6 maanden na de bevalling 5 weken onbetaald verlof worden opgenomen. Voor deze periode kan een uitkering bij het UWV worden aangevraagd.
 

Kort- en langdurend zorgverlof
Voor de bij het calamiteitenverlof genoemde kring van personen kan de werknemer tijdens een periode van 12 maanden gedurende in totaal 2 weken verlof opnemen. Het loon dient voor 70% te worden doorbetaald.
Langdurend zorgverlof, voor dezelfde kring van personen, kan gedurende maximaal 6 weken per periode van 12 maanden voor verkregen, ingeval van (noodzakelijke) verzorging van een (ernstig) zieke. Dit betreft onbetaald verlof.
 

Ouderschapsverlof
Na de geboorte of adoptie bestaat gedurende 26 weken recht op ouderschapsverlof. Wordt (een gedeelte van) het verlof opgenomen binnen 1 jaar na geboorte of adoptie, dan heeft de werknemer gedurende 9 weken van dat verlof recht op een WW-uitkering van 70% van het salaris. Het overige deel van het verlof is onbetaald. Het verlof moet opgenomen zijn voordat het kind acht jaar is.

De uitvoering van de verschillende verlofvormen kent nog nadere voorwaarden. Laat ons u goed informeren.
 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen