Wij kijken verder dan de zaak

Hoe om te gaan met de schade van een op een dwarslaesie aangepaste woning?

Geplaatst:  30 november 2021

Leestijd:  7 minuten

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 27 oktober 2021 was aan de orde of de meerprijs van € 305.000,- van een op een dwarslaesie aangepaste woning te zien is als schade. En zo ja, of door de eigendom van deze aangepaste woning voordeel ontstaat wat verrekend dient te worden.

Het slachtoffer in kwestie betrof een vrouw die bij een eenzijdig ongeval op 2 februari 2015 meerdere borstwervels en een halswervel brak, als gevolg waarvan zij een volledige dwarslaesie opliep.

Op het moment van het ongeval stonden de vrouw en haar echtgenoot op het punt te verhuizen naar een woning, die zij in december 2014 hadden gekocht. Partijen zijn het erover eens geworden dat het niet haalbaar was om deze woning rolstoel toe- en doorgankelijk te maken en dat het noodzakelijk was op zoek te gaan naar een andere, passende woning.

De woning in december 2014 was gekocht voor € 157.500,-, waarop een hypotheek rustte van € 165.000,-. Voor de aangepaste woning is een hogere koopprijs van € 470.000,- overeengekomen. Ook op deze woning rust een hypotheek van € 165.000,-.

De kosten van verbouwing, de verhuis- en inrichtingskosten en kosten van de hypotheekadviseur en de makelaar bedroegen, na aftrek van WMO-subsidie, € 84.000,-. Daarover waren partijen het eens en dit bedrag heeft ASR ook als schade vergoed. De meerprijs van de aangepaste woning ten opzichte van de eerder gekochte woning, hebben partijen bepaald op een bedrag van € 305.000,-. Partijen verschilden echter van mening over hoe met het bedrag van € 305.000,- bij de verdere schadeafwikkeling moest worden omgegaan.

De vrouw vond dat de kosten van de nieuw gecreëerde woonsituatie redelijk zijn en dat deze ook in causaal verband staan met het ongeval. Deze kosten zijn gemaakt met het doel een menswaardig bestaan voor haar mogelijk te maken. Daarom vindt de vrouw dat deze concrete herstelkosten volledig voor vergoeding in aanmerking komen en dat een waardestijging van haar bezittingen bij de begroting van haar schade buiten beschouwing moest blijven en/of niet te kwalificeren was als een (verrekenbaar) voordeel.

ASR was het hier niet mee eens, omdat tegenover de aanschafkosten van de woning ook de waarde van de woning staat, die tot een waardevermeerdering van het vermogen van de vrouw leidt. In de optiek van ASR was er netto gezien geen sprake van schade. Overigens realiseerde ASR zich wel dat van de vrouw niet verwacht kon worden dat zij de aanschafkosten van de woning op dit moment volledig zelf zou bekostigen. Daarom heeft zij een ruim voorschot uitgekeerd, wat ook niet nu direct terugbetaald hoeft te worden. Wat ASR wel wil is voor de toekomst afspraken maken over de manier waarop het voorschot uiteindelijk verrekend wordt met de waarde van de woning.

De rechtbank stelt voorop dat ASR de schade die de vrouw door het ongeval lijdt volledig moet vergoeden. Dit uitgangspunt volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 5 december 2008 (NJ 2009/387). In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een benadeelde in een situatie moet worden gebracht, die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de situatie zoals die zou zijn als het ongeval niet zou zijn gebeurd.

De rechtbank is, met de vrouw, van oordeel dat de meerprijs van € 305.000,- gelabeld moet worden als schade. Indien en voor zover de vrouw niet in staat is/was de aangepaste woning zelf te betalen, was het aan ASR om in dat financieel tekort te voorzien. Als dat niet van ASR zou kunnen worden verlangd, zou dat betekenen dat het voor de vrouw in feite onmogelijk is om in de aan haar handicaps aangepaste woning te wonen. En dat doet afbreuk aan het uitgangspunt dat schade volledig vergoed moet worden.

De rechtbank is tevens van oordeel dat het wonen in een groter, duurder huis op zichzelf geen voordeel voor de vrouw oplevert; zij wordt daardoor tenslotte juist in staat gesteld om te leven en wonen zoals zij dat deed voordat haar het ongeval overkwam. De rechtbank vindt het dan ook niet redelijk de financiële bijdrage van ASR die hiervoor nodig was als voordeel op de schadevergoeding in mindering te brengen.

Hoewel het vermogen van de vrouw toeneemt en er in abstracte zin sprake is van voordeel, doet dit voordeel zich pas voor bij verkoop van het huis. Of dat zal gebeuren, wanneer dat dan zal zijn en welk bedrag daarmee dan gemoeid zal zijn, valt nu niet te bepalen. De prijzen van huizen fluctueren immers en een waardestijging of -daling is niet (goed) te voorspellen en is ook niet op voorhand vast te stellen.  Verrekening van mogelijk toekomstig voordeel door een toename van het vermogen van de vrouw wordt in dit geval dan ook niet redelijk geacht.

Hoe moet het in deze zaak dan wel?

De meerprijs van een aangepaste woning hoeft niet zonder meer door de aansprakelijke partij te worden gefinancierd in de vorm van een concreet bedrag. Een aansprakelijke partij is er vrij in hoe zij dat tekort vormgeeft. Dat kan bijvoorbeeld ook door een geldlening te verstrekken, eventueel renteloos, of door een garantstelling af te geven ten behoeve van een hypotheekverstrekker die (daarmee) bereid is een hogere lening te verstrekken dan op basis van de financiële situatie van een benadeelde alleen zou kunnen worden verstrekt.

De rechtbank is van oordeel dat het in de rede ligt dat partijen rond het moment van aankoop van de aangepaste woning al afspraken (gaan) maken over hoe wordt omgegaan met het verschil in waarde tussen de huidige woning en de aangepaste woning bij een eventuele verkoop van de aangepaste woning.

Mocht iemand in uw directe omgeving geconfronteerd worden met een verkeersongeval, met blijvend (ernstig) letsel, neemt u dan contact op met ons kantoor voor deskundige begeleiding bij de afwikkeling van uw schade. Mr. Eugénie Ponjee-Scheurwater heeft ruim 20 jaar ervaring in het bijstaan van slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen en is bereikbaar via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 522404.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen