Wij kijken verder dan de zaak

Raakt een regeling tussen de curator en de bestuurder ook de Belastingdienst?

Geplaatst:  26 april 2022

Leestijd:  5 minuten

Bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van faillissement wordt door de curator standaard een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de curator onder andere of de bestuurder zijn taken behoorlijk heeft vervuld. Wanneer dit laatste niet het geval is, zal de curator de bestuurder aansprakelijk stellen. Ook de Belastingdienst kan hiertoe overgaan wanneer bijvoorbeeld door de bestuurder niet tijdig een betalingsonmacht is gemeld.

Procedure of regeling?

Wanneer de curator een bestuurder aansprakelijk stelt, kan dit een gerechtelijke procedure tot gevolg hebben. Indien de bestuurder de aansprakelijkheid niet erkend, zal de curator dienen af te wegen of een procedure in het belang van de boedel is. Daarbij spelen diverse factoren een rol, zoals de kosten van de procedure en de mogelijkheden van verhaal. Omdat een procedure veel tijd in beslag neemt en kostbaar is, hebben zowel de curator als de bestuurder er vaak belang bij om een regeling te treffen. Maar heeft zo’n regeling wel zin als de bestuurder vervolgens nog door de Belastingdienst kan worden aangesproken?

Samenloop aansprakelijkheid    

Onder omstandigheden kunnen de wettelijke regelingen op grond waarvan de bestuurder door de curator en door de Belastingdienst aansprakelijk kan worden gesteld beide van toepassing zijn. In dat geval bepaalt artikel 36 lid 1 Leidraad Invordering 2008 dat ernaar dient te worden gestreefd dat slechts één van de regelingen wordt toegepast. In de praktijk betekent dit dat de Belastingdienst contact opneemt met de curator om te overleggen wie tot aansprakelijkstelling zal overgaan. Wanneer de curator dit doet, zal door de Belastingdienst niet ook een aansprakelijkstelling aan de bestuurder worden uitgebracht. Een aansprakelijkstelling door de curator geniet de voorkeur. Maar wat als door de Belastingdienst toch tot aansprakelijkstelling wordt overgegaan?

Uitspraak Gerechtshof Den Haag

Recent heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een kwestie waarbij een bestuurder een minnelijke regeling had getroffen met de curator en vervolgens aansprakelijk werd gesteld door de Belastingdienst (ECLI:NL:GHDHA:2020:1208). De bestuurder werd door de curator verweten zijn taken onbehoorlijk te hebben vervuld. Hoewel de dagvaarding al door de curator was opgesteld, is het niet tot een procedure gekomen. Met toestemming van de rechter-commissaris is tussen de curator en de bestuurder een minnelijke regeling getroffen die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De regeling hield in dat door de bestuurder een bedrag werd betaald aan de boedel.

Na afwikkeling van de faillissementen is echter door de Belastingdienst nog een onderzoek ingesteld naar de aansprakelijkheid van de bestuurder voor een aantal onbetaald gebleven naheffingsaanslagen. Naar aanleiding van dit onderzoek is de bestuurder ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst. De bestuurder was het hier echter niet mee eens en deed een beroep op het hiervoor genoemde artikel 36 lid 1 Leidraad Invordering 2008. De bestuurder was van mening dat de Belastingdienst hem niet meer aansprakelijk kon stellen, omdat de curator dit al had gedaan.

In eerste aanleg gaat de rechtbank niet in het verweer van de bestuurder mee. Omdat de bestuurder het bedrag aan de curator heeft betaald zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, is volgens de rechtbank geen sprake van een samenloop van bestuurdersaansprakelijkheid. Het gerechtshof komt echter tot een ander oordeel. Artikel 36 lid 1 Leidraad Invordering 2008 vindt volgens het hof wel toepassing, omdat de tussen de curator en de bestuurder getroffen regeling het gevolg is van de aansprakelijkstelling door de curator en de curator onverkort zou zijn overgegaan tot het starten van een procedure wanneer geen regeling was getroffen. Dat de curator bij het treffen van de regeling geen rekening heeft gehouden met de fiscale vorderingen en het schikkingsbedrag laag was, doet hieraan volgens het hof niet af.  

Wanneer u meer informatie wilt over bestuurdersaansprakelijkheid en de gevolgen hiervan, neemt u dan contact op met Erick Quaars via 0318 – 52 24 04 of stuur een email naar tfquaars@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen