Wij kijken verder dan de zaak

Risico’s van een turbo-liquidatie

Geplaatst:  21 augustus 2018

Leestijd:  4 minuten

Eerder attendeerden we hier op de risico’s van een turbo-liquidatie. Op 1 augustus 2018 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant die risico’s weer verder in kaart gebracht.

Handelt een bestuurder steeds onrechtmatig tegenover schuldeisers van de vennootschap als de vennootschap wordt ontbonden en niet wordt vereffend, terwijl er nog schuldeisers onbetaald zijn gebleven?

Norm

De Kantonrechter licht eerst toe dat er een andere (veel hogere) drempel geldt voor de aansprakelijkheid van de bestuurder dan voor de aansprakelijkheid van de vennootschap zelf. De bestuurder is pas aansprakelijk als hem persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Persoonlijk ernstig verwijt

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt als de bestuurder wist of behoorde te begrijpen dat door zijn toedoen of nalaten de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en dat de vennootschap ook niet in staat zou zijn de daaruit ontstane schade te voldoen. Maar het enkele liquideren zonder te vereffenen als er geen baten meer (te verwachten) zijn, is niet ernstig verwijtbaar.

Als er geen baten zijn en geen schulden, bepaalt de wet: ‘De vennootschap blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van zijn vermogen nodig is’. Maar wat valt er te vereffenen? Er zijn geen baten om te verkopen en dus ook geen middelen om de schuldeisers uit te voldoen. Het niet overgaan tot vereffening is – hoewel in strijd met de wet – aldus de Kantonrechter, evenmin ernstig verwijtbaar.

Er is wel geopperd dat een mogelijke bate van de vennootschap een vordering op de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid is. Maar deze vordering kan ook worden onderzocht in het kader van een procedure tot bijvoorbeeld heropening van de vereffening. Het achterwege laten van een vereffening door de bestuurder is daarmee niet op zichzelf onrechtmatig en áls uit die procedure blijkt dat er een vordering op de bestuurder is, dan staat daarmee ook de aansprakelijkheid van die bestuurder vast.

De schuldeiser zal dan wel moeten bewijzen dat de bestuurder aansprakelijk is én dat het ontstaan van zijn schade het gevolg is van het achterwege laten van de vereffening.

De schuldeiser voerde nog aan dat bij de oprichting van de vennootschap er ooit € 18.000 was gestort en dat bij ontbinding dat geld dus zou vrij vallen en kon worden aangewend om zijn vordering uit te voldoen.

Terecht wijst de Kantonrechter erop dat dit oprichtingskapitaal direct na oprichting, zoals te doen gebruikelijk, is gebruikt als werkkapitaal en dus niet meer aanwezig is. Ook het gebruiken als werkkapitaal is normale praktijk en niet onrechtmatig ten opzichte van de schuldeiser.

Conclusie

Beëindiging middels een turbo-liquidatie kent dus nog steeds risico’s voor de vereffenaar en/of de bestuurder. Maar dat risico is weer een beetje kleiner geworden. Als er alleen schulden en geen baten zijn, dan kan daarvan alleen sprake zijn als de schuldeiser bewijst dat de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Boers Advocaten helpt u graag verder!

De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright © 2018


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen