Wij kijken verder dan de zaak

Valt u onder een algemeen verbindend verklaring?

Geplaatst:  2 februari 2017

Leestijd:  4 minuten

CAO’s worden voor een bepaalde periode afgesloten; meestal een jaar. Er moet dan tijdig onderhandeld worden tussen werkgevers- en werknemersverenigingen over de voorwaarden van verlenging van de CAO. Dat lukt meestal wel, maar wat vaak niet lukt, is om voor het einde van de oude CAO al een definitief akkoord te hebben voor een nieuwe CAO. Er ontstaat dan een CAO-loze periode.

Al lang geleden heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in zo’n CAO-loos tijdperk de oude CAO voor wat betreft een aantal bepalingen nawerking heeft. Dit ging o.a. over bepalingen met betrekking tot pensioen en met reeds verworven rechten. Een werknemer die tijdens de looptijd van een CAO ziek wordt en geen 70% krijgt doorbetaald (zoals in de wet staat) maar 100% op grond van een CAO, behoudt dat recht als de looptijd van de CAO eindigt voordat de werknemer is hersteld.

Dit alles is begrijpelijk ten aanzien van een werkgever en werknemer die gebonden zijn aan een CAO omdat ze lid zijn van een vakvereniging die de CAO is aangegaan.

Er zijn echter ook genoeg werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een werkgeversvereniging of vakbond, de zgn ongebonden werkgevers/werknemers. Voor hen geldt de CAO niet, tenzij de Minister die CAO algemeen verbindend heeft verklaard. Door zo’n algemeenverbindendverklaring is een CAO van toepassing op alle werkgevers in een bepaalde branche.

Wat nu als de oude CAO is afgelopen en er nog geen nieuwe CAO is of de nieuwe CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard? Heeft de oude CAO dan nog nawerking voor een arbeidsrelatie van een werkgever die geen lid is van een werknemersvereniging?

Nee, oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland op 18 januari jl.: een algemeen verbindend verklaarde CAO heeft geen nawerking. Alleen als de werknemer zou kunnen aantonen dat er afspraken zijn gemaakt op grond waarvan hij mocht vertrouwen dat de werkgever ook na afloop van de periode van algemeenverbindendverklaring hetzelfde zou blijven betalen, zou er aanleiding kunnen zijn de werkgever daartoe ook te veroordelen.

In dit geval ging het om de hoogte van het verschuldigde loon voor overuren en gewerkte uren buiten het normale dienstrooster. De oude CAO kende daarvoor allerlei toeslagen. De nieuwe CAO ook, maar die was nog niet algemeen verbindend verklaard. De Rechtbank kent aan de werknemer het oude CAO loon (dus inclusief toeslagen) toe voor overuren die voorafgaand aan het einde van de periode van algemeen verbindend verklaring zijn gewerkt, en voor overuren die daarna zijn gewerkt krijgt de werknemer alleen het basisloon zonder toeslagen.

Het is dus van belang als u een ongebonden werkgever bent, of als u bij een ongebonden werkgever werkt, op de hoogte te blijven van de algemeenverbindendverklaringen. U kunt dat doen door op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (www.cao.minszw.nl) het overzicht CAO/AVV te controleren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemer met Jan Brouwer via telefoonnummer 0318 – 52 24 04 of per e-mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen