Wij kijken verder dan de zaak

Wet Doorstroming Huurmarkt

Geplaatst:  15 juli 2016

Leestijd:  5 minuten

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Tijdelijke huurovereenkomsten

De mogelijkheden voor het afsluiten van een huurovereenkomst voor korte(re) duur worden uitgebreid. Straks is het mogelijk om een huurovereenkomst af te sluiten voor een korte periode met een maximale duur. De maximale duur voor zelfstandige woonruimte bedraagt 2 jaar en voor onzelfstandige woonruimte 5 jaar.

De huurovereenkomst eindigt van rechtswege en hoeft dus niet te worden opgezegd. Wel dient de verhuurder tijdig aan de huurder te melden dat de huurovereenkomst afloopt. Dit dient schriftelijk te gebeuren en niet eerder dan 3 en niet later dan 1 maand voor het aflopen van de huurovereenkomst. Laat de verhuurder dit na, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Het is voor de verhuurder niet mogelijk om met dezelfde huurder meerdere tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten. Zoals hiervoor is vermeld kan de tijdelijke huurovereenkomst alleen voor onbepaalde tijd worden voorgezet.

Met voornoemde wijziging wordt het gemakkelijker om een woning tijdelijk te verhuren. Thans wordt hiervan nog wel een afgezien, omdat men vreest niet meer van de huurder af te kunnen komen. Straks is het dus mogelijk om de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur op eenvoudige wijze te beëindigen.

Het voorgaande geldt niet voor woningcoöperaties. Op enkele uitzonderingen na is het voor woningcoöperaties niet toegestaan om een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar af te sluiten voor zelfstandige woonruimte.

 

Uitbreiding opzegging wegens dringend eigen gebruik

Een huurovereenkomst kan worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik. In de wet is neergelegd wat onder dringend eigen gebruik wordt verstaan (artikel 7:274 lid 1 onder c en lid 3 BW). Hiervan is sprake bij renovatie en bij de verhuur van een gehandicapte-, ouderen- of studentenwoning. De opzeggingsgrond wordt uitgebreid met de jongerewoning, de promovendiwoning en de woning bestemd voor grote gezinnen (minimaal 8 personen).

 

Uitbreiding tussenhuur (“dilpomatenclausule”)

De eenmalige verhuur voor bepaalde duur is mogelijk wanneer de verhuurder of huurder tijdelijk de woning verlaat en hierin later weer wil terugkeren (artikel 7:274 lid 1 onder b en lid 2 BW). In dat geval dient in de huurovereenkomst uitdrukkelijk te worden bedongen dat het gehuurde na afloop van de overeengekomen termijn dient te worden ontruimd. Deze mogelijkheid staat ook open voor tussenhuur: wanneer de verhuurder de woning nog niet zelf heeft bewoond of verhuurd en deze na afloop van de overeengekomen termijn zelf wil betrekken. De nieuwe wet maakt het mogelijk om de tijdelijke vaste periode te verlengen, mits dit door partijen wordt overeengekomen voor het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen duur.

 

Huurprijs

Tot 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst kan de huurder de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Voor tijdelijke huurovereenkomsten die van rechtswege eindigen staat deze mogelijkheid straks open tot 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst.

Verder wordt een huursombenadering ingevoerd. De volledige jaarlijkse huurverhoging die toegelaten instellingen doorvoeren is aan een maximum gebonden. Hiermee wordt geprobeerd om de huurprijs van een woning meer aan te laten sluiten bij de marktwaarde van de huurwoning. Ook wordt scheefwonen tegengegaan door middel van een inkomenstoets en de mogelijkheid om de huurprijs voor huurders met een inkomen boven een bepaald niveau sneller te laten stijgen. Voor huurders met een huishouden van 4 of meer personen en pensioengerechtigden geldt deze versnelde huurverhoging niet.

 

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen