Wij kijken verder dan de zaak

What NOW? (deel II): de voorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Geplaatst:  2 april 2020

Leestijd:  8 minuten

In een eerdere blog informeerden wij u al over de uitgangspunten van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”).  Inmiddels is de regeling gepubliceerd en zijn een aantal zaken verduidelijkt.

Hieronder allereerst nog eens de uitgangspunten van de NOW op een rij:

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De loonsom bestaat uit het loon van alle werknemers waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen. Het UWV neemt de loonsom van januari 2020 als uitgangspunt. Hierbij geldt dat er met een loon van maximaal  € 9.538,- per werknemer rekening wordt gehouden. Tevens worden aanvullende lasten en kosten, zoals  onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld, gecompenseerd. Ter compensatie van deze kosten wordt een standaard opslag van 30% bovenop de loonsom gehanteerd. De jaarlijkse uitbetaling van vakantiegeld telt niet mee in de loonsom.

Welke werknemers?

De NOW betreft een subsidie voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. De NOW geldt dus voor zowel werknemers met een vast als flexibel contract, mits zij in dienst blijven bij de werkgever en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Ingeleende krachten tellen niet mee voor de loonsom van de inlener.  Uitzendbureaus kunnen namelijk zelf via de NOW een tegemoetkoming aanvragen, mits zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

Hoe wordt de omzetdaling bepaald?

De werkgever dient de te verwachten omzetdaling in een aangesloten periode van drie maanden aan te geven. De werkgever kan kiezen uit een van de drie startdata: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De keuze voor een meetperiode kan na opgave niet meer worden gewijzigd. De omzet in de gekozen periode van drie maanden wordt vervolgens vergeleken met een referentieomzet. Als uitgangspunt voor de referentieomzet wordt de totale omzet over 2019 genomen, gedeeld door vier. Bij concerns moet gekeken worden naar de omzet van het gehele concern.

Hoe wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?

Voor het berekenen van de subsidie wordt de volgende formule gehanteerd: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

Toelichting:

Het UWV zal achteraf de verstrekte voorschotten toetsen. Bij deze toetsing zal het UWV de loonsom van januari 2020 vergelijken met de loonsom van de maanden maart t/m mei 2020.  De subsidie is namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart t/m mei 2020. Deze periode wordt toegepast bij elke toetsing, ook indien de periode van de omzetdaling wordt berekend over een andere periode (bijvoorbeeld van mei t/m juli 2020).

Is een accountantsverklaring vereist?

Een accountantsverklaring is niet vereist bij het indienen van de aanvraag voor een voorschot. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er zal door de overheid nog duidelijkheid worden gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist.

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

Verder worden aan werkgevers aan wie een subsidie wordt verleend een aantal verplichtingen opgelegd. Als een werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, kan het UWV het verstrekte voorschot opschorten of terugvorderen. De werkgever is verplicht:

Indien de werkgever na 18 maart 2020 een verzoek doet aan het UWV voor ontslag van een werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen, de zogenaamde a-grond, wordt de subsidie verminderd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dat loon wordt verhoogd met 50%. Het loon van de ontslagen werknemers, plus de vermeerdering van 50%, wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Wanneer vindt uitbetaling van de subsidie plaats?

Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Er wordt naar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Heeft u vragen over welke acties u kunt nemen om de financiële schade door het coronavirus te beperken? Of wilt u meer weten over de NOW? Onze medewerkers vertellen u graag meer. Neemt u gerust contact met ons op via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via info@boersadvocaten.nl.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen