Wij kijken verder dan de zaak

Inwerkingtreding Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Geplaatst:  13 december 2023

Leestijd:  5 minuten

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke Wet Turboliquidatie in werking getreden. Hiermee is de wettelijke regeling van de turboliquidatie gewijzigd en is de positie van de schuldeisers van de rechtspersoon verbeterd.

Bij een turboliquidatie wordt de rechtspersoon op eigen initiatief ontbonden. Wanneer de rechtspersoon geen baten heeft, valt het tijdstip van de ontbinding samen met de beëindiging van de rechtspersoon. Er vindt dus geen vereffening plaats. De nieuwe wet verbeterd de positie van schuldeisers die in dat geval met lage handen achterblijven.

De regeling van de turboliquidatie is neergelegd in artikel 2:19 lid 4 BW. Zijn er op het moment van ontbinding geen baten meer, dan houdt de rechtspersoon onmiddellijk op te bestaan. Het bestuur van de rechtspersoon doet hiervan opgaaf bij de Kamer van Koophandel. Met Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie zijn de artikelen 2:19b en 2:19c BW ingevoerd waarin extra waarborgen zijn opgenomen.

De regeling van de turboliquidatie is destijds in het leven geroepen om het gemakkelijker te maken om lege, inactieve rechtspersonen op een eenvoudige manier te beëindigen. Hoewel het de bedoeling was om hiermee misbruik te voorkomen, bleek in de praktijk dat de turboliquidatie nog al eens werd  toegepast wanneer de rechtspersoon geen baten meer had maar nog wel aanzienlijke schulden. Na turboliquidatie bestond de rechtspersoon niet meer en konden de schuldeisers zich niet langer meer verhalen.

Wijzingen
De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie, die in beginsel twee jaar geldt en na afloop van deze periode zal worden geëvalueerd, legt aan het bestuur extra verplichtingen op waardoor de turboliquidatie transparanter moet verlopen. Zo dient het bestuur op grond van artikel 2:19b BW  binnen 14 dagen na de ontbinding van de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel ter inzage te leggen:

(1)    een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en van het voorgaande boekjaar als er op het moment van de ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;

(2)    een beschrijving van:

·        de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;

·        indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en zijn verdeeld;

·        indien aan de orde, de redenen waarom de schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Direct nadat de hiervoor genoemde stukken ter inzage zijn gelegd dient het bestuur hiervan mededeling te doen aan de schuldeisers. Het bestuur legt op deze wijze financiële verantwoording af aan de schuldeisers die zo kunnen controleren of de turboliquidatie op de juiste wijze is uitgevoerd.

Bestuursverbod en boete
Artikel 2:19c BW maakt het voor de rechter mogelijk om op verzoek van het Openbaar Ministerie aan een bestuurder een bestuursverbod op te leggen ingeval:

(a)    de bestuurder niet heeft voldaan aan de hiervoor onder punt 1 en 2 genoemde verplichtingen om stukken ter inzage te leggen;

(b)    de bestuurder doelbewust namens de vennootschap handelingen heeft verricht of nagelaten waardoor één of meer schuldeisers aanzienlijk zijn benadeeld;

(c)    in de twee daaraan voorafgaande jaren de bestuurder ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement van een rechtspersoon of bij een turboliquidatie en hem daarvan een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Ook wordt het handelen in strijd met de hiervoor onder punt 1 en 2 genoemde verplichtingen als een economisch delict aangemerkt waarvoor een boete van maximaal € 22.500,- kan worden opgelegd.

Zoals uit het voorgaande blijkt rust op de bestuurder thans in geval van turboliquidatie een uitgebreide informatieplicht. Wanneer de plicht niet wordt nagekomen kan dit verregaande consequenties hebben voor de bestuurder. Wanneer u een turboliquidatie overweegt, laat u dan goed voorlichten en begeleiden.  Wanneer u meer informatie hierover wilt, neemt u dan contact op met Erick Quaars via (0318) 522 404 of stuur een e-mail naar tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen