Wij kijken verder dan de zaak

Klachtenregeling

1.
Klachten die cliënten hebben over de advocaat of over de onder verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen, de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden toegezonden aan mr. Jan Brouwer.

1.2.

Klachten ten aanzien van de bewindvoerder omdat zij zich niet heeft gehouden aan de gedragscode bewindvoerders WSNP kunnen worden toegezonden aan mr. Jan Brouwer.

2.
U ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de klacht onder mededeling binnen welke termijn de klager een reactie tegemoet kan zien en brengt de klacht ten spoedigste ter kennis van de betreffende advocaat.

3.
De betreffende advocaat legt de klacht, voorzien van zijn/haar advies, binnen 5 werkdagen na ontvangst voor aan een lid van de maatschap.

4.
Binnen een maand na ontvangst van de klacht worden klager en de betreffende advocaat op de hoogte gesteld van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de voornoemde termijn zal daarvan met redenen omkleed mededeling worden gedaan, onder opgave van een nieuwe termijn.

5.
Klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.

6.
Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7.
Indien de klacht aldus niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld kan hij, naar gelang van de aard van de klacht wenden tot de Orde van Advocaten en/of de burgerlijke rechter.

7.1.

Indien de klacht ten aanzien van de bewindvoerder niet naar tevredenheid is afgehandeld kan men zich wenden tot de klachtenadviescommissie bij de Raad voor Rechtsbijstand. Nadere informatie over de gedragscode bewindvoerders WSNP en klachtenprocedure via www.bureauwsnp.nl.