Wij kijken verder dan de zaak

BKR: negatieve registratie, einde verhaal?

Geplaatst:  19 oktober 2018

Leestijd:  7 minuten

Download het artikel hier.

Iedereen die een reguliere lening – niet zijnde een hypotheek – afsluit wordt geregistreerd bij BKR. Indien om één of andere reden een lening niet volgens de afspraken wordt terugbetaald en een betaalachterstand ontstaat, kan een registratie worden geregistreerd als ‘negatief’. Staat u eenmaal negatief geregistreerd, dan komt u hier niet zomaar vanaf en is het vaak moeilijk om vervolgens een nieuwe lening te krijgen.

Wat is BKR? Wat wordt geregistreerd? Wat zijn de consequenties? En bovendien: hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Wat is BKR?

Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) is een stichting die al in 1965 is opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Het is dus geen overheidsinstantie, maar een private instelling. Elke instelling met een bankvergunning (hierna: “kredietinstelling”) is op grond van de Wet financieel toezicht verplicht om zich aan te sluiten bij een stelsel van kredietregistratie (artikel 4:32 Wft). Op dit moment is BKR de enige instantie die geldt als een stelsel van kredietregistratie en aansluiting bij BKR is feitelijk dus verplicht. De kredietinstellingen dienen bij BKR te registreren wat, wanneer, aan wie en wat voor soort lening is verstrekt. Daarnaast moeten zij BKR informeren over de looptijd van de lening en eventuele bijzonderheden. BKR registreert al deze gegevens. Qua persoonlijke gegevens noteren zij de voorletters, achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats. Vanaf het moment dat een consument een krediet aangaat, staat deze dus geregistreerd. BKR spreekt over een ‘positieve registratie’ (op grond van de gegevens het de BKR zou ruim 90% van de geregistreerde kredieten als positief kwalificeren).

BKR is primair opgericht om overkreditering te voorkomen. BKR noemt dit zelf een maatschappelijke doelstelling.

Welke kredieten worden geregistreerd?

Alle kredieten boven een bedrag van € 250,- met een looptijd langer dan één maand, aangegaan bij een kredietinstelling. Hieronder vallen onder andere ook kredieten bij creditcardmaatschappijen, het roodstaan bij de bank, leasecontracten. Maar ook de “gratis” telefoon die u krijgt bij een telefoonabonnement, bestellingen bij postorderbedrijven enzovoort. Op 31 december 2017 stonden 10,6 miljoen Nederlanders geregistreerd bij BKR (https://www.bkr.nl/over-bkr/feiten-en-cijfers/).

Uitgezonderd zijn hypotheken en zakelijke kredieten met een rechtspersoon. Deze worden niet geregistreerd, tenzij er een betalingsachterstand ontstaat. Vanaf dat moment worden ook deze kredieten opgenomen in het register.

Hoe werkt het?

Alle kredietinstellingen registreren hun kredieten bij BKR. Derhalve is inzichtelijk welke kredieten er reeds zijn. Indien er een betalingsachterstand ontstaat, dient de kredietinstelling hiervan een melding te maken, afhankelijk van het soort krediet gebeurt dit direct, na een achterstand van twee, drie of vier maanden. Deze melding wordt geregistreerd, er ontstaat een ‘negatieve registratie’ bij BKR.

Wordt de achterstand ingelost en/of eindigt een krediet? Dan dient hiervan eveneens melding van te worden gemaakt door de kredietinstelling. BKR maakt per krediet inzichtelijk of er een achterstand is geweest, of deze achterstand is hersteld of een betalingsregeling is getroffen. De (negatieve) registratie blijft inzichtelijk tot vijf jaar na inlossing van de schuld en/of vijf jaar na einddatum van de overeenkomst.

Voordat een kredietinstelling een krediet verleent dient zij de zogeheten BKR-toets uit te voeren. Op grond van deze BKR-toets kan een kredietinstelling besluiten om geen lening te verstrekken. Kortgezegd komt het erop neer dat kredietinstellingen moeten voorkomen dat sprake is van overkreditering, één van de daarvoor gebruikte instrumenten is de BKR-toets. Van overkreditering is sprake indien iemand meer leent dan hij/zij zichzelf kan veroorloven. De kredietinstelling bepaalt aan de hand van de voor haar geldende normen of sprake is van overkreditering. Indien een krediet wordt afgewezen vanwege de BKR-toets, heeft de consument het recht om de resultaten van de toets in te zien en dient de kredietinstelling te onderbouwen waarom een krediet is afgewezen.

Met name een A2-codering bij BKR is voor de meeste kredietinstellingen een reden om geen krediet af te geven. Een A2-codering ontstaat indien een krediet opeisbaar wordt gesteld door de kredietinstelling, dit opeisbaar stellen gebeurt nadat een achterstand over langere termijn niet wordt terugbetaald en/of de betalingsregeling niet naar behoren wordt nageleefd. Hoewel hier een bepaald proces aan vooraf gaat, ontstaat al vrij snel een A2-codering.

Ik heb een negatieve registratie, wat nu?

Zolang u geen nieuwe leningen wenst aan te gaan, is er niets aan de hand. Mocht u wel een nieuwe lening willen aangaan en de kredietinstelling weigert die te verstrekken op grond van een negatieve registratie, dan is het raadzaam om uit te zoeken waar die negatieve registratie op ziet. Is de registratie onterecht of onjuist? Dan kunt u de kredietinstelling die de registratie heeft aangemeld verzoeken om de registratie te verwijderen. Is registratie juist, maar wilt u toch een krediet verkrijgen? Dan dient u een partij op te zoeken die bereid is om de BKR-registratie te passeren, maar vaak zijn dergelijke kredieten duurder en is het niet zonder meer verstandig om via deze weg een krediet af te sluiten.

Het verwijderen van een BKR-registratie blijft een heikel punt. Hoewel de Rechtspraak steeds vaker in het voordeel van de geregistreerde beslist, blijven de omstandigheden van het geval doorslaggevend. Met name de hoogte van de achterstand, de wijze waarop u hiermee bent omgegaan en huidige financiële situatie speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Heeft u een onterechte of onjuiste registratie? Ik kijk graag wat ik voor u kan doen. Neem direct contact met mij op!

– mw. mr. M.C. Evertse

Telefoonnummer: 0318 – 52 24 04

E-mail: cevertse@boersadvocaten.nl

 

De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright © 2018


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen