Wij kijken verder dan de zaak

Ik wil scheiden, wat nu?!

Geplaatst:  5 december 2018

Leestijd:  11 minuten

Download het artikel hier.

Bij het scheidingsproces komen een hoop emoties om de hoek, teleurstelling, woede, frustratie, verdriet, maar wellicht ook opluchting. Los van het feit dat u met al deze emoties van doen heeft, moeten er ook nog eens juridische stappen ondernomen worden. Dit artikel helpt u op weg in de te nemen stappen.

Stap 1: U moet uw partner vertellen dat u wilt scheiden (de ‘scheidingsmelding’)

De keuze om te gaan scheiden is niet van de een op de andere dag gemaakt. Wat de druppel is die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen is voor iedere persoon en bij iedere relatie anders. Het is belangrijk dat wanneer u de keuze gemaakt heeft, u uw partner hiervan op de hoogte stelt. Bij voorkeur vertelt u dit persoonlijk aan uw partner, zodat hij/zij ook zijn/haar vragen bij u neer kan leggen. Voer dit gesprek niet in de verwijtende sfeer, maar geef aan waarom het voor u beter is om te scheiden.

Stap 2: U moet de keuze, samen, aan de kinderen vertellen

U kinderen worden (onbedoeld) ook betrokken bij de echtscheiding. Er verandert niet alleen veel voor u, maar vanzelfsprekend ook voor uw kinderen. Het is daarom erg belangrijk om uw kinderen zo snel mogelijk van de scheiding op de hoogte te brengen. Een aantal tips:

– vertel het samen;

– bespreek vooraf hoe en wat u aan de kinderen gaat vertellen;

– neem de tijd;

– leg uit dat de echtscheiding definitief is, dit voorkomt dat kinderen wellicht een valse hoop houden dat u weer bij elkaar komt.

Wellicht het belangrijkste: benadruk dat u beiden evenveel van uw kinderen zal blijven houden en dat het oké is om verdrietig te zijn.

Daarnaast wijs ik u graag op de website van Villa Pinedo. Op deze website proberen zij u te laten kijken door de ogen van uw kind naar een echtscheiding van zijn of haar ouders, klik hier voor meer informatie.

Daarnaast kunnen ook uw kinderen zelf op deze website meer informatie vinden en met al hun vragen terecht.

Stap 3: Inschakelen van professionele hulp

Bij een echtscheiding heeft u de keuze tussen een (scheidings)mediator of een advocaat.

Mediation: mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, maar onder leiding van een onafhankelijke derde; een mediator. Een mediator is opgeleid om met partijen, in onderling overleg, alle zaken te regelen die bij een echtscheiding komen kijken. Voordelen van mediation zijn:

– (meestal) voordeliger en sneller dan een procedure;

– in onderling overleg conflicten oplossen;

– je blijft met elkaar in gesprek, wat de relatie ten goede komt (en derhalve ook de kinderen);

– als gescheiden ouders moet je samen verder, met mediation legt u alvast een basis.

Advocaat: naast mediation kunt u er ook voor kiezen om een eigen advocaat in de arm te nemen. De advocaat zal slechts voor de belangen van zijn/haar cliënt(e) opkomen (en de belangen van de kinderen). Ondanks dat mediation wellicht voor een snellere en goedkopere afhandeling van uw echtscheiding zorgt, is mediation niet altijd mogelijk.

Stap 4: Afspraken maken

Er dienen zakelijke afspraken te worden gemaakt: verdeling van de (beperkte) gemeenschap, partneralimentatie, kinderalimentatie, tijdelijk verblijf in de woning, etc. Voor deze zakelijke afspraken is het van belang dat er een ‘financieel plan’ wordt opgesteld. Er dient een overzicht te worden gemaakt van alle bezittingen en/of schulden en er dient een overzicht te worden gemaakt van alle inkomsten/uitgaven.

Tot slot dienen relationele afspraken te worden gemaakt; afspraken over de kinderen, uw huisdier(en), etc. Ook wanneer u beiden een eigen advocaat inschakelt, is het goed mogelijk dat u gezamenlijk, tezamen met uw advocaten, afspraken maakt en u niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Het inschakelen van een advocaat leidt niet zonder meer tot een vechtscheiding, integendeel!

Verdeling van de (beperkte) gemeenschap

Indien u in (beperkte) gemeenschap van goederen gehuwd bent, betekent dit dat (een deel van) uw bezittingen van u samen is. Hieronder kunnen ook onroerende goederen vallen die slechts op één van uw beider naam staan. Hierbij dient wel een onderscheid te worden gemaakt tussen huwelijken aangegaan voor 1 januari 2018 en huwelijken aangegaan op of na 1 januari 2018.

Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent voor 1 januari 2018 valt in principe (uitzonderingen daargelaten) alles in de gemeenschap. Dit betekent dat in beginsel alles van u samen is. Dus ook het huis dat u voor het huwelijk gekocht heeft. Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent op of na 1 januari 2018 vallen in principe (uitzonderingen daargelaten) slechts die goederen binnen de gemeenschap die tijdens het huwelijk zijn gekocht/verkregen. Dit betekent dat de woning die u voor het huwelijk reeds gekocht en geleverd heeft in beginsel eigendom blijft van u.

Bij de verdeling is daarnaast van belang of er schenkingen en/of erfenissen zijn ontvangen. Mogelijk zijn deze onder een uitsluitingsclausule gedaan. Dit betekent dat de (ex)wederhelft geen aanspraken kan maken op de ontvangen bedragen/ goederen.

Alimentatie

Daar waar tijdens het huwelijk alles door u samen betaald werd, het huis, de kosten van de kinderen, de boodschappen, etc. Moet u nu alles zelf betalen. Het kan zo zijn dat u alimentatie dient te ontvangen, of het kan zo zijn dat u alimentatie dient te betalen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren:

– wat is uw draagkracht? Dit heeft te maken met uw inkomen. Voor de partneralimentatie is daarnaast van belang wat uw daadwerkelijke kosten zijn voor een aantal zaken (huisvesting, zorgverzekering). Voor de kinderalimentatie speelt dit geen rol;

– wat is de behoefte van de ander? Voor de partneralimentatie wordt vaak gebruik gemaakt van de zogeheten ‘hof-norm’. Hierbij wordt gekeken naar het gezinsinkomen (uw beider inkomens tezamen tijdens het huwelijk) en hier neemt u 60% van. Voor een deel zal de ander daar zelf in voorzien (arbeid en/of uitkering). Dit kunt u van de 60% aftrekken en dat resulteert in de behoefte. Voor de bepaling van de behoefte van de kinderen is er een speciale tabel opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar het netto gezinsinkomen (uw beider inkomen tijdens het huwelijk) en de leeftijd van de kinderen. De behoeftetabel voor 2018 vindt u hier.

Afspraken over de kinderen

Hierbij valt te denken aan afspraken over de kinderalimentatie, maar ook over de omgang met de kinderen. Het is raadzaam om de ‘tijdelijke’ afspraken zo veel als mogelijk te laten overeenkomen met de afspraken die u op langere termijn wenst te maken. Voor de kinderen verandert er al erg veel, papa en mama gaan uit elkaar. Het beste is voor de kinderen om hen stabiliteit en regelmaat te bieden. Bent u het er samen over eens dat de kinderen eens in de veertien dagen naar papa of mama gaan? Probeer hier direct na het uiteengaan uitvoering aan te geven.

Stap 5: Maak tijdelijke afspraken

Al kunt u het wellicht nog niet eens worden over de definitieve afspraken, is het wel van belang dat er afspraken worden gemaakt voor de tussentijd. Hierbij valt te denken aan:

– de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de omgangsregeling met de andere ouder;

– het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen;

– partneralimentatie;

– kinderalimentatie;

– boedelscheiding (de verdeling van de gemeenschappelijke goederen, zie hiervoor onder stap 4: ‘Verdeling van de (beperkte) gemeenschap’.

Deze tijdelijke afspraken worden doorgaans gemaakt voor de duur van de procedure. Wanneer u samen geen tijdelijke afspraken kunt maken is het ook mogelijk deze door de rechter te laten vaststellen (voorlopige voorzieningen).

Stap 6: De echtscheiding aanvragen

Wanneer er geen afspraken gemaakt kunnen worden, of wanneer u de afspraken reeds gemaakt heeft, kan de rechter worden verzocht de echtscheiding uit te spreken. Dit gebeurt middels een verzoekschrift. In dit verzoekschrift worden ofwel de reeds gemaakte afspraken opgenomen, ofwel worden uw verzoeken hierin vastgelegd. Een verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank en is alleen mogelijk via een advocaat. Als de andere partij het niet eens is met het verzoekschrift, krijgt deze partij de mogelijkheid om hierop te reageren middels een verweerschrift. Vervolgens zal een zitting worden ingepland, op welk moment de rechter vragen kan stellen aan beide partijen.

Stap 7: De scheiding definitief maken

Nadat de verschillende documenten bij de rechtbank zijn ingediend zal de rechter hierop beslissen door het geven van een ‘beschikking’. Wanneer u de beschikking ontvangen heeft bent u echter nog niet gescheiden. De echtscheiding is pas officieel wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Tot slot

U bent gescheiden.

De scheidingsprocedure heeft wat tijd gekost, maar waarschijnlijk bent u ondanks dit tijdsverloop nog bezig met de verwerking daarvan. Nu de scheiding definitief is, hoeft u zich niet langer druk te maken over de te maken afspraken, maar kunt u zich volledig richten op het oppakken van uw eigen (nieuwe) leven.

Bent u toegekomen aan de derde stap van dit stappenplan? Ik help u graag verder: mr. B. (Bettina) van der Meijden, telefoonnummer 0318 – 52 24 04.

De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright © 2018

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen